top of page

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is het voor mij als therapeut verplicht om een cliëntendossier (bewaartermijn 20 jaar na de laatst aangebrachte wijziging) te hanteren. In het dossier staan aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de door mij uitgevoerde behandelingen. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die, na expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener.

 

Verder wordt jouw privacy gewaarborgd door zorgvuldige omgang met persoonlijke en medische gegevens. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot jouw dossier en heb ik een geheimhoudingsplicht.

De gegevens in het dossier kunnen eventueel ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

-Informeren andere zorgverleners na expliciete toestemming

-Gebruik bij waarneming door een andere therapeut

-Geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing

-Gebruik voor de financiële administratie door een administrateur of mijzelf

-Wanneer ik om een andere reden dan hierboven vermeld, gebruik wil maken van de gegevens, zal ik je eerst informeren en hiervoor expliciete toestemming vragen.

Factuur

Om de factuur te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar, staan hierop de volgende gegevens vermeld:

  • Je naam en adres

  • Geboortedatum

  • Factuurdatum

  • Behandeldatum

  • Behandeling: Shiatsu 24102 en/of Acupunctuur 24104

  • Tarief

 

Rechten omtrent jouw gegevens:

-Je hebt ten alle tijden recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke je aan mij gegeven hebt. 

-Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens (of een deel ervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heb je recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou, direct aan een andere partij.

-Mag ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze in te trekken.

 

NB: Bij klachten over niet-correct gebruik van jouw persoonsgegevens kun je je wenden tot Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page